ลุ้นท่องเที่ยว-แจก1หมื่น พลิกฟื้นศก.ปีมังกรลุยไฟ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 2567 เป็นปีมังกรทองลุยไฟ เผชิญหลายปัจจัยท้าทาย
 
หอการค้าไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยปี 2567 เป็นปีแห่งมังกรทองที่ต้องลุยไฟ เนื่องจากเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกไม่ต่างจากปี 2566 ทั้งปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัว ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ที่ยังคงเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจของโลก และปัจจัยความท้าทายในประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบครอบคลุมหนี้ครัวเรือนจานวนกว่า 100 ล้านบัญชี และหนี้นอกระบบอีกจานวนไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านบาท
 
ตลอดจนปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง ที่อาจเกิดขึ้นเร็วและยาวนาน ซึ่งจะกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจึงจาเป็นต้องเร่งหาแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันและเติบโตเต็มศักยภาพได้อย่างเร็วที่สุด
 
4 ข้อเสนอให้รัฐบาล‘เศรษฐา’ขับเคลื่อน
1.ประเทศไทยต้องยกระดับ Innovation Digital และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ 
2.เร่งพัฒนานโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเป็น Global Citizen 
3.สนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาหนี้ SMEs สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ 
4.ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัดเป็นเมืองหลัก
 
จากการทางานของรัฐบาลนายกฯเศรษฐา ที่ผ่านมา เห็นได้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วในหลายมาตรการ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางที่หอการค้าไทยได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ โดยด้าน การต่างประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ การเจรจาการค้าเป็นอย่างมาก
 
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ จาเป็นต้องมีการพัฒนา “คน” ซึ่งหอการค้าไทยได้ให้ความสาคัญกับการสร้างคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้สร้างกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ YEC รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เป็นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างผู้นาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยผู้บริหารและนักธุรกิจแนวหน้า
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)