สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงบทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาธุรกิจไทย-เวียดนามในช่วงปี 2558-2562 รวมทั้งรายงานแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาธุรกิจฯ ที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีคุณสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจ, คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจ, คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานสภาธุรกิจฯ, คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาธุรกิจฯ และคุณราเกส ซิงห์ กรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจฯ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการและสมาชิกในที่ประชุม
 
นอกจากนี้ได้แจ้งให้ทีประชุมรับทราบกำหนดจัดงาน Luncheon Talk บรรยายพิเศษโดยผู้บริหาร Vietjet Air ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ C ASEAN ถนนรัชดาภิเษก โดยจะมีการเรียนเชิญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมงานดังกล่าว (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 
ในโอกาสนี้สภาธุรกิจฯ ได้รับเกียรติจากคุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ Senior Vice President และผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนาม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “VIETNAM…The Rising Dragon”เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศเวียดนามในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)