การประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting ครั้งที่ 2/2019

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting ครั้งที่ 2/2019 ณ ประเทศไทย ณ โรงแรมเรเนซองส์ โดยมี Neak Oknha Kith Meng ประธาน ACMECS Joint Business Council เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ACMECS
 
ในการนี้ได้มีการหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของ ACMECS Business Recommendation ของแต่ละประเทศสมาชิก โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้ง ACMECS Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมีวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลไทยได้อนุมัติวงเงินร่วมสมทบในกองทุนจำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และงบประมาณอีกจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับการสบทบโดยประเทศสมาชิก ACMECS อื่นๆ และประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner)
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)