อาเซียนหารือปรับเศรษฐกิจ ป้องสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) ครั้งที่ 1/55 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 18-21 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ อาเซียนเตรียมชูยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ภายใต้สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียน โดยจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค.นี้ ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
 
สำหรับยุทธศาสตร์แรก เน้นเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคกับห่วงโซ่อุปทานโลก ผ่าน 4 โครงการ อาทิ 
เร่งรัดการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ให้มีผลใช้บังคับภายในปีนี้ และเตรียมการยกระดับความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนให้พร้อมกับการค้ายุคใหม่ และเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการส่งออกไปตลาดจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มากขึ้น
 
ขณะที่อีก 4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอง จะช่วยนำร่องการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาเซียนจะปรับปรุงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้เป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์มทางการค้าใหม่ๆ เข้ากับระบบปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น อีกทั้งจะจัดทำแผนงานเรื่องมาตรฐานการค้าดิจิทัลของอาเซียน และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวที่สามารถเทียบเคียงและยอมรับร่วมกันได้ในอาเซียน
 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จะมี 6 โครงการ อาทิ การจัดทำแนวทางการลดผลกระทบการเผาซากพืชผลทางการเกษตรของอาเซียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศในภูมิภาค รวมทั้งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในส่วนความคืบหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 2567 ณ กรุงเทพฯ จะมีการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 19 คณะ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ  เช่น การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ  การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น และจะหารือลงไปในรายละเอียดของแต่ละประเด็น
 
สำหรับผลการเจรจาฯ รอบที่ 1 เมื่อเดือนก.ย. 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์ ในภาพรวมเป็นไปด้วยดี ไทยและอียูได้หารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอร่างความตกลงและทำความเข้าใจกับนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย รวมถึงวางแผนการทำงานในรอบต่อๆ ไป
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)