สภาดิจิทัลฯ หารือสภาหอฯ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ได้หารือ กับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าฯ และสภาดิจิทัลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน 4 ด้านที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
 
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาสินค้าและบริการด้านดิจิทัลต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย ผ่านการร่วมมือกับสภาหอการค้าฯ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมไทยเท่ "ไทยทำ-ไทยใช้-ไทยเจริญ" ในอุตสาหกรรมดิจิทัล
- พัฒนา Self-regulation guideline สำหรับธุรกิจด้านดิจิทัลในไทย เพื่อสร้างความรับผิดชอบของเจ้าของ Platform ในการดูแลข้อมูลไม่ให้เป็นข้อมูลเท็จ (Fake news) หรือกิจกรรม Cyberbullying
 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เข้าร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนที่สอดรับกับความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลในตลาดงาน และสร้างความร่วมมือในภาคเอกชนเพื่อเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (Internship) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ 
- ร่วมกับสภาหอการค้าฯ ออกการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับหลักสูตรการเรียนนอกห้องเรียน (เช่นโครงการ YEC) ไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจได้ - การรับรองนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ และสภาดิจิทัล ฯ
 
3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
- ผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลแบบเสรี (Carrier-neutral data center) เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลในภูมิภาค และเพื่อเป็นการลดต้นทุนทาง Network infrastructure เพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทขนาดเล็กในการเข้าใช้งาน Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น
 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : Thai Chamber 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)