สถานเอกอัครราชทูตฯ และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดการประชุม Team Thailand Plus

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยในเวียดนาม หรือ Team Thailand Plus โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ น.ส. พรรณกาญจน์ เจียมสุชน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ น.ส.ศรัญยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามรวม ๑๕ บริษัทเข้าร่วมด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
1). ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลู่ทางและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนในเวียดนาม และภาคเอกชนไทยได้รวบรวมประเด็นที่ประสงค์ให้ภาครัฐหยิบยกหารือกับภาครัฐเวียดนาม เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับจะพิจารณาหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ในโอกาสที่เหมาะสม พร้อมนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในทุกโอกาส
 
2). สภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ การจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน การจัดโครงการ mentorship ให้แก่นักธุรกิจรายใหม่
สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามแจ้งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาและการจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกและนักธุรกิจไทยในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ด้วย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจไทยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกบริการหนึ่งของสมาคมฯ ด้วย
 
3). สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับภาคเอกชนไทย อาทิ การแลกเปลี่ยน/ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของนักธุรกิจไทยในภาคเหนือของเวียดนาม โดยเอกอัครราชทูตฯ เสนอให้มีการรวมกลุ่มภาคเอกชนไทยเป็นกลุ่มเล็กตามสาขาธุรกิจโดยจะเริ่มจากกลุ่มยานยนต์ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 
4). ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกันในนามประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ เสนอให้จัดกิจกรรมด้านการศึกษา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่ครูอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยหลายแห่งได้ดำเนินกิจกรรม CSR ในด้านการศึกษาอยู่ด้วยแล้ว อาทิ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม จะมอบทุนการศึกษา 20 ทุนให้แก่ชาวเวียดนาม ในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ
 
5). ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ ในกิจกรรม CSR ระดับชาติ และการรวมตัวนักธุรกิจในภาคเหนือ
 
6). ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมครั้งต่อไปในช่วงไตรมาสต่อไปของปี 2562
 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
 
ที่มา  Royal Thai Embassy, Hanoi

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)