การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย-เวียดนาม

เอกอัครราชทูตฯ หารือกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย-เวียดนาม เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร.ต.อ. นายแพทย์สัณห์ ศัลยศิริ สมาคมคลีนิคแห่งประเทศไทยและนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการ  กองสุขภาพระหว่างประเทศ สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
 
1) มาตรฐานการแพทย์ของไทย                                                              
กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกรมบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างและการ ทำงาน และมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อให้  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)  นอกจากนี้ ไทยยังมี         โรงพยาบาลที่ได้รับได้การรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่ง รับรองคุณภาพการดูแลรักษาสุขภาพมากเป็นลำดับ 4 ของโลก โดยมีโรงพยบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ถึง 69 แห่ง
 
 
2) งาน Thailand Health Expo
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมบริการสุขภาพจะจัดงาน Thailand Health Expo ระหว่างวันที่ 4-8 มี.ค. 2563 และขอให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอย่างเต็มที่ รวมทั้งเวียดนามที่ฝ่ายไทยต้องการเชิญภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน โดยเฉพาะการจับคู่ธุรกิจและการลงทุนด้านการแพทย์การ ประกันชีวิต/สุขภาพ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
 
 
3) ความร่วมมือด้านการแพทย์กับเวียดนาม
กรมบริการสุขภาพและภาคเอกชน โดยเฉพาะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมคลีนิค แห่งประเทศไทยประสงค์ที่จะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไปพบหารือกับฝ่ายเวียดนามภายในกลางปีนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมความงามและสุขภาพ รวมถึงสปาและการนวดไทยและการนวดเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยมีความพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับฝ่ายเวียดนามในการรักษาโรคที่ยากและซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ กระดูกและกระดูกสันหลัง มะเร็ง ระบบทางเดินอาหาร ตับและกะเพาะอาหาร รวมถึงภาวะการมีบุตรยากด้วย
เอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพของเวียดนาม รวมถึงศักยภาพด้านความร่วมมือด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย/แผนโบราณ และจะนำข้อเสนอและประเด็นต่าง ๆ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามในโอกาสแรกเพื่อกระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนามด้าน การแพทย์และการรักษาพยาบาลต่อไป       
 
           
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย  
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิดาภา ศรีชุม (Ms. Jidapa Srichum)
E-mail : jidapa.sr@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)