เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดบากเลียว

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายธานีแสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดบากเลียว หรืองาน "Meet Bac Lieu"  ที่เมืองฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
  1. จังหวัดกว่างนิงห์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอ  อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของจังหวัดบากเลียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาการเพาะพันธุ์กุ้งและเพิ่มผลผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทออสเตรเลีย เพื่อการค้าขายในประเทศ และการ ส่งออก

  2. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เวียดนามและความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกัน อีกทั้งชื่นชมความสามารถของจังหวัดต่าง ๆ ในเวียดนามในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัดได้อย่างสร้างสรรค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง รักษาระบบนิเวศน์และคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 10 ในปีนี้ รวมทั้งการลงทุนทำฟาร์มกุ้งของไทยในเวียดนาม และโอกาสพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเลี้ยงกุ้ง

  3. เวียดนามเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ส่งออกกุ้งมากที่สุดในโลก ในขณะที่ไทยส่งออกกุ้งมากเป็นหนึ่งในสิบ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งออกกุ้งระหว่างไทยกับเวียดนามด้วย

  4. เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ FLC เกี่ยวกับโอกาสในการเชื่อมโยงเส้นทางการ บินใหม่ระหว่างจังหวัดกว่างนิงห์กับจังหวัดอุดรธานีด้วย
 
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย วันที่ 29 มิถุนายน 2562 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)