สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน CLMVT Forum 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน CLMVT Forum 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เป็นเวทีความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองและ แนวคิด เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคได้แก่ กัมพูชา สปป.สาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
 
สร้างความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “Taking-Off Through Technology ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” โดยมีเป้า หมายเพื่อผนึกกําลังความสามารถทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขยายตลาดในภูมิภาคอื่น พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ก้าวลํ้าสู่อนาคต  เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)